Etxebizitzaren eta Hiri Berrikuntzaren Plan Zuzentzailea: 2010-2013.

Xedea:
Hauxe da 2010-2013 aldiko Etxebizitzaren eta Hiri Berrikuntzaren Plan Zuzentzailearen xedea: Etxebizitza eskuratzeko zailatasun handienak dituzten pertsonen etxebizitza-beharrak ebaztea, eta, horretarako, alokairuko etxebizitza-parkea gehitzea era hazkunde iraunkorragoa sustatzea -gaur egun dagoen bizitegi-parkea birgaitzea eta berritzea bultzatuz-, era guztia erakundeen erantzukidetasunarekin era sektore publikoaren eta pribatua arteko lankidetzareakin.

Ikuspegia:
Eusko Jaularitzako Etxebizitza Sailaren ikuspegia da erreferente bihurtzea hiritarrengana bideratutako antolakunde berritzale gisa, hau da, etxebizitza-politikaren zarbitzua dauden baliabideak era tresnak eraginkortasunez aplikatzen dituen antolakunde gisa eta kultura ebaluatzailearen barnetik eta gai publikoen gobernantza berri batetik -zeinatan pertsonak ere jardueren parte- hartzaile ere badiren- erabakiak hartzen dituen eta diharduen antolakunde gisa.

Balioak:
- Hiritarrentzako zerbitzuen orientazioa.
- Berrikuntza.
- Etxebizitza-politikaren arloko gidaritza.
- Erakundeen erantzukidetasuna.
- Ebaluazioa.
- Lurralde-desoreken zuzenketa.
- Berdintasuna jardunean.
- Ekintzen integrazioa.
- Hiritarren parte-hartzea eta erantzukidetasuna.
- Eragile pribatuekiko lankeditza.

Ardatz estrategikoak:

1.ardatza: Etxebizitza eskuratzea erraztea, baliabideak alokairua, batez ere, bideratuz.
2.ardatza: Hiri-birgaitzeko eta berritzeko beste politika bat birformulatzea eta gidatzea.
3.ardatza: Lurzorua kudeatzeko politika aktiboa sustatzea.
4.ardatza: Etxebizitza-politikaren zerbitzua dauden baliabideak eta tresnak optimatzea.
5.ardatza: Etxebizitza-politikaren gobernantza berrirantz aurrera egitea.